Douanesgewerkschaft – Comitésmemberen - Opdeelung vun den Aufgaben a Vertriedungen

 
Lynn Luciani Presidentin, Déléguée conseil d’habillement, Trésorière adjointe AGC


Daniel Da Silva Cruz Vizepresident, Délégué à l’égalité


Steve Brickler Sekretär,


Jean-Claude Peffer Adjoint vum Sekretär


Marco Hurt Member


Steve Keipes Keessier, President AGC


Claude Feltus Member, Délégué Conseil d’habillement,

Admin. Internetsite, Relations publiques


François Sereni Member,


Gilles Hutmacher Adjoint vum Keessier, Délégué suppléant conseil d’habillement


Mike Meurisse Member, Délégué suppléant conseil d’habillement