Zesumme méi erreechen!

NEWS 04.03.2021

 

 

 

Accord salarial

 

D’CGFP huet sech dës Woch mam Minister vun der Fonction Publique gëeenegt an den Accord salarial ënnerschriwwen dee fir d’Joren 2021 an 2022 gëllt.

 

D’Diskussiounen zum neien Accord salarial hunn awer schonn am Joer 2020 ugefaange wou am Comité fédéral d’Ënnerorganisatioune vun der CGFP wéi ë.a. d’Association générale des Cadres (AGC) mam Steve Keipes a Lynn Luciani wéi och d’Association professionnelle de la Fonction publique mam Daniel Da Silva Cruz, sech geäussert hunn dass een an dëse schwieregen Zäite fir d’Lëtzebuerger Land , sech solidaresch weise sollt an eng Punktwäerterhéigung (déi lescht datéiert schonn op 2016) z.B. net vertrietbar an opportun wier, soudass d’Gespréicher sech éischter Richtung «maintient des acquis sociaux» orientéiert hunn.

 

Mir ginn hei speziell op 4 vun de gesamt 8 Punkten déi am Accord salarial ënnerschriwwe goufen an:

 

  1. Le gouvernement s’engage à maintenir les acquis sociaux, notamment les principes et mécanismes généraux à la base du statut général et du régime des rémunérations, primes incluses, tel que définis au moment de la signaturedu présent accord.

 

D‘Rumeuren dass eis Primm d’astreinte um Spill géing stoe well d’Douanesgewerkschaft sech fir d’Respektéiere vun de legalen Aarbechtszäiten asetzt si mat dësem Punkt berengegt!

 

  1. Au vu du constat qu’au cours de la dernière année le télétravail a connu une évolution

 

impressionnante, un projet de règlement grand-ducal sera élaboré en étroite collaboration avec

 

la CGFP afin de donner à cette forme de travail un nouveau cadre.

 

Den Télétravail ass säit der Grënnung vun der Douanesgewerkschaft e wichtegt Thema fir eis, en Thema dat mir ëmmer op den «Ordre du jour» vun de Reuniounen mat der Douanesdirektioun gesat hunn. D’Argument dass kee prezise Gesetzestext fir den Teletravail existéiert wäert deemnächst mam Ausschaffe vun engem Règlement grand-ducal geléist ginn. Och an dësem Aarbechtsgrupp wäerte Comitésmemberen vun der Douanesgewerkschaft matschaffen an d’Besoine vun den Douaniere mat afléisse loossen. 

 

 

 

  1. Les signataires entameront au cours de l’année 2021 les négociations en vue de résoudre la problématique liée à la préretraite des agents de l’Etat entrés en service à partir du 1er Janvier 1999 et ayant travaillé en travail posté pendant une durée de20 ans. 

 

D’Douanesgewerkschaft kann sech vis à vis vun dësem Dossier als Initiator gesinn a mir si frou dass d’CGFP sech dëser Problematik mat ugeholl huet.


  

 

  1. Actuellement, il existe un certain nombre d’incohérences au niveau de l’agencement des carrières inférieures prévues par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui évoluent dans les catégories de traitement C et D. Il en est de même des catégories d’indemnité C et D. Afin d’harmoniser le déroulement de ces carrières et de mettre en place une structure plus transparente et équitable, il est prévu de créer deux seuls groupes de traitement/d’indemnité C1 et C2, selon que les agents ont accompli ou non 5 années d’études secondaires ou équivalentes. La mise en vigueur de l’harmonisation des carrières inférieures sera le 1er juillet 2022. La problématique de la carrière de l’aide-soignant(e) sera intégrée dans ce projet d’harmonisation. 

 
 

 

D’Inkoherenzen an de fréiere sougenannten «carrières inférieures» si säit Jore bekannt. Och hei hunn 2 Comitésmembere vun der Douanesgewerkschaft, den Daniel Da Silva Cruz an de Steve Brickler, un de Gespréicher deelgeholl an hunn d‘Delegatioun verstäerkt déi mam Minister Hansen am direkten Austausch war. Zesummen huet een d’Restrukturéierung vun de Karriäre C an D op de Leescht geholl.

 

Haut hu mer et schwaarz op wäiss; den Douanier deen haut an der D1 Karriär ass wäert ab dem 1. Juli 2022 dem Groupe de traitement C1 ugehéieren.

 

 De Comité

 

 

 

Unmeldung Newsletter
 
 

www.douanesgewerkschaft.lu/newsletter